O kaktusach

Kaktusy s?? to ro?liny z rodziny sukulentów ??odygowych, nale??─?ce do rz─?du go??dzikowców. „Przechowalni─?” wody jednak jest nie tylko ??odyga – w wi─?kszo??ci kaktusów w 90% sk??ada si─? z wody – ale i korzenia, a tak??e li??ci w niektórych rodzajach kaktusów. Ro??liny te zdobywaj─? wilgo─? za pomog─? korzeni i szparek na powierzchni ??odygi. Du??─? rol─? w tym procesie odgrywaj─? tak??e kolce. S─? to biologiczne „pompy”, które poch??aniaj─? krople deszczu i wilgoci bezpo??rednio z powietrza. Kaktusy posiadaj─? wyj─?tkow─? zdolno??─? nie tylko do poch??aniania du??ej ilo??ci wody, ale i do oszcz─?dnego jej wykorzystania.


S??owo „kaktus” pochodzi od greckiego „kaktoc”, którym w staro??ytnej Helladzie nazywano ro??liny z kolcami, a Carl Linney (XIII w.) po raz pierwszy wykorzysta?? t─? nazw─? do okre??lenia grupy wcze??niej nieznanych ro??lin, sprowadzonych do Europy z Ameryki. Ojczyzn─? kaktusów s─? obszerne tereny Pó??nocnej i Po??udniowej Ameryki.


W procesie ewolucji kaktusy dobrze si─? dostosowa??y do ró??norodnych warunków klimatycznych, mo??na wi─?c te ro??liny napotka─? i w pustyni, i w górach, i nad morzem, i na ??─?kach, i w pniakach w lasach tropikalnych.


Kaktusy we wcze??niejszych czasach by??y wykorzystywane przez ludzi do ró??nych celów. W krajach Ameryki kaktusy by??y wykorzystywane jako materia??y budowlane, jako pokarm dla zwierz─?t domowych i nawet dla cz??owieka, jako lek, a tak??e jako przedmioty rytualne.


W obecnych czasach meksyka??scy naukowcy prowadz─? prace, umo??liwiaj─?ce wykorzystywanie kaktusów w przemy??le. Badania wykaza??y, ??e za pomoc─? kaktusów mo??na wyprodukowa─? witaminy, dezodoranty, hormony, wina i likiery, myd??o, alkohol przemys??owy, substancj─?, która przyspiesza fermentacj─? i du??o wi─?cej. Odpady przy tej produkcji wykorzystuje si─? jako pokarm dla ptaków. Niektóre rodzaje kaktusów daj─? du??e, aromatyczne owoce, które s─? sprzedawane jak truskawki u nas.  Mo??ne je spo??ywa─? na surowo, mo??na tak??e przygotowa─? z nich d??em, galaretk─?, kompot, wykorzysta─? do tworzenia wina.
 

Wszystkie prawa zastrze┼╝one ┬ę 2012

Created by Tonias